Quy trình chỉ định Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống CCR quốc gia.

Cập nhật ngày : 13/09/2019 09:22

Sau khi tổ chức chứng nhận đáp ứng các quy định trong tài liệu VFCS GD 1006:2019 thì Văn phòng Chứng chỉ rừng sẽ ký hợp đồng chỉ định đối với Tổ chức chứng theo quy trình được nêu trong tài liệu đính kèm.

File đính kèm:  Phu luc 7_ VFSC GD 1007 2019_Quy trinh chi dinh To chuc chung nhan.pdf