Các quy định cho Tổ chức chứng nhận hoạt động trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia

Cập nhật ngày : 13/09/2019 09:31

Căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ được giao. Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) đã xây dựng các quy định đối với tổ chức chứng nhận tham gia đánh giá sự phù hợp của các đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp muốn đạt được chứng chỉ Quản lý rừng bền vững và/hoặc chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia. 

File đính kèm:  Phu luc 6_VFSC GD 1006 2019_Yeu cau To chuc chung nhan_NEW.pdf