Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững) theo Nghị định 107

Cập nhật ngày : 13/05/2020 02:21

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững) cho các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp.

Phạm vi áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

 

Văn phòng chứng chỉ rừng.

File đính kèm:  QT-PTSX-02 Cap giay CN DK (final).pdf