Quy định về sử dụng Logo VFCS/PEFC trong sản xuất và các hoạt động khác

Cập nhật ngày : 13/09/2019 10:44

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) đối với việc xây dựng và sở hữu Logo VFCS nhằm chứng minh cho sản phẩm có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý bền vững. VFCO đã xây dựng và ban hành quy chế cũng như quy trình cấp phép sử dụng Logo cho tất cả các bên liên quan trong Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia.

File đính kèm:  Phu luc 8_ VFCS ST 1008 2019_Nguyen tac su dung Logo VFCS.pdf