Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 50 của tổ chức PEFC

Cập nhật ngày : 01/08/2019 06:00

Ngày 25/02/2019, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-TCLN-VP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (gọi tắt là Văn phòng chứng chỉ rừng). Theo đó, văn phòng chứng chỉ rừng có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo quy định tại Quyết định 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Sau thời gian chuẩn bị thì Việt Nam chính thức là thành viên thứ 50 của tơ chức PEFC

Văn phòng chứng chỉ rừng chính thức đại diện cho Việt Nam tham gia thành viên của tổ chức PEFC (Thông báo chính thức tử trang web của PEFC)

Văn phòng Chứng chỉ rừng có nhiệm vụ:

- Đầu mối hợp tác với các tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế; chủ trì và triển khai hoạt động về chứng chỉ rừng ở Việt Nam; 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu chứng chỉ rừng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế;

- Thiết lập và vận hành hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, gồm: phát triển bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững; hình thành các tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ rừng đáp ứng được yêu cầu quốc tế; 

- Tổ chức thực hiện việc ấp chứng chỉ rừng theo hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam: Ký kết thỏa thuận về việc cho phép các Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ rừng sử dụng thương hiệu chứng chỉ rừng Việt Nam; kiểm tra, giám sát tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam;

- Ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế; 

- Ký các văn bản, biên bản với các cơ quan liên quan về vận hành hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

PEFC là cơ quan chứng thực để vận hành hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Quốc tế về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rưng. Nhằm thực hiện hiệu quả quản lý rừng bền vững cho toàn bộ diện tích rừng trên toàn quốc, từng bước đảm bảo và nâng cao giá trị về kinh tế, xã hội và môi trường của rừng phù hợp với yêu cầu và tiến trình phát triển của quốc tế trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp, có chứng chỉ cho sản xuất, chế biến xuất khẩu lâm sản.

Ông Bùi Chính Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng Chứng chỉ rừng phát biểu khi Việt Nam là thành viên PEFC "Là thành viên của hệ thống PEFC sẽ giúp cho Việt Nam có thể thúc đẩy mạnh hơn nữa quản lý rừng bền vững, và đáp ứng được các yêu cầu về gỗ bền vững cho thị trường trong nước và quốc tế"

 

 

Văn phòng chứng chỉ rừng