Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS) chính thức vận hành theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Cập nhật ngày : 17/02/2020 03:38

Ngày 17/01/2020 Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ  đã có quyết định cấp Chứng chỉ công nhận cho Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ rừng GFA đủ điều kiện hoạt động trong Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS). Theo quyết định này, tổ chức GFA được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ rừng cho các chủ rừng theo yêu cầu của Hệ thống VFCS . Phạm vi được công nhận bao gồm Chứng nhận hệ thống quản lý rừng bền vững theo Bộ tiêu chuẩn VFCS/PEFC 1003:2019 do Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững ban hành.