GFA GmbH tổ chức chứng nhận đầu tiên được công nhận đánh giá cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS

Cập nhật ngày : 26/03/2020 06:33

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, GmbH (GFA) đã trở thành Tổ chức chứng nhận đầu tiên được công nhận đánh giá cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo hệ thống VFCS đáp ứng yêu cầu quy định trong VFCS/PEFC ST 1006:2019 (VFCS).

Quy trình công nhận bao gồm việc đánh giá về văn bản, các thủ tục liên quan, đánh giá văn phòng để đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cần thiết và đánh giá chứng kiến của khách hàng thí điểm đầu tiên tại Việt Nam cụ thể là tại công ty Cao su Dầu Tiếng, có sự hợp tác của nhân viên văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam tham gia chứng kiến. Tổ chức GFA GmbH đã tuân thủ tất cả các yêu cầu công nhận và được phép cung cấp dịch vụ chứng nhận cho VFCS theo mã chứng nhận VICAS 069-VFCS từ Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) là một thành viên của Diễn đàn công nhận thê giới (IAF)

VFCS hiện đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để đạt được công nhận từ PEFC International để có thể sử dụng Logo của PEFC cho diện tích rừng đã có chứng chỉ VFCS đồng thời giúp VFCS tham gia chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ bền vững toàn cầu.

https://www.gfa-cert.com/en/gfa-certification-gmbh-first-cb-accredited-for-vietnamese-forest-certification-scheme/

Văn phòng VFCO