Tìm thấy 380 kết quả.

Chủ rừng: BQLRPH Na Hang
Mã chủ rừng: ID00000372
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Tuyên Quang.

Chủ rừng: BQLRPH Quây Sơn
Mã chủ rừng: ID00000373
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Cao Bằng.

Chủ rừng: BQLRPH Lô Gâm
Mã chủ rừng: ID00000374
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Cao Bằng.

Chủ rừng: BQLRPH Thạch An
Mã chủ rừng: ID00000375
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Cao Bằng.

Chủ rừng: BQLRPH Nguyên Bình
Mã chủ rừng: ID00000376
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Cao Bằng.

Chủ rừng: BQLRPH Sông Bứa
Mã chủ rừng: ID00000377
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Phú Thọ.

Chủ rừng: BQLRPH Ngòi Giành
Mã chủ rừng: ID00000378
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Phú Thọ.

Chủ rừng: BQLR Phòng hộ Sơn Động
Mã chủ rừng: ID00000379
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Bắc Giang.

Chủ rừng: BQLR Phòng hộ Cấm Sơn
Mã chủ rừng: ID00000380
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Bắc Giang.

Chủ rừng: Ban QLRPH Núi Cốc
Mã chủ rừng: ID00000381
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Thái Nguyên.