Tìm thấy 380 kết quả.

Chủ rừng: BQLRPH Sa Pa
Mã chủ rừng: ID00000362
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Lào Cai.

Chủ rừng: BQLRPH Bắc Hà
Mã chủ rừng: ID00000363
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Lào Cai.

Chủ rừng: BQLRPH Văn Bàn
Mã chủ rừng: ID00000364
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Lào Cai.

Chủ rừng: Ban QLRPH Trạm Tấu
Mã chủ rừng: ID00000365
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Yên Bái.

Chủ rừng: Ban QLRPH Mù C.Chải
Mã chủ rừng: ID00000366
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Yên Bái.

Chủ rừng: BQLRPH Hoàng Su Phì
Mã chủ rừng: ID00000367
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Hà Giang.

Chủ rừng: BQLRPH Yên Minh
Mã chủ rừng: ID00000368
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Hà Giang.

Chủ rừng: BQLRPH Vị Xuyên
Mã chủ rừng: ID00000369
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Hà Giang.

Chủ rừng: BQLRPH Bắc Mê
Mã chủ rừng: ID00000370
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Hà Giang.

Chủ rừng: BQLRPH Lâm Bình
Mã chủ rừng: ID00000371
Thông tin chủ rừng

+ Diện tích: 0, loại rừng

+ Địa chỉ: Tuyên Quang.